Marie kamphuis stichting

Tekstgrootte

Marie Kamphuis Stichting

Het maatschappelijke van het maatschappelijk werk
Doelstellingen
Bestaande en toekomstige activiteiten en faciliteiten
Trends
ANBI
Douwe van Houten
 

Het maatschappelijke van het maatschappelijk werk

In 1989 werd de Marie Kamphuis Stichting (MKS) opgericht ter vestiging van de bijzondere leerstoel "Grondslagen van het maatschappelijk werk" aan de Universiteit van Utrecht. De tijd leek rijp om in Nederland nadrukkelijker aandacht te vragen voor een wetenschappelijke onderbouwing van het maatschappelijk werk. Er werd geconstateerd dat alleen al het aantal maatschappelijk werkers en het aantal cliŽnten dat jaarlijks bij het maatschappelijk werk aanklopt om hulp, meer wetenschappelijke aandacht zou rechtvaardigen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Angelsaksische landen is het maatschappelijk werk in Nederland sterk gebonden aan het Hoger Beroeps Onderwijs (HBO).
 
Er bestaat van oudsher een sterke scheiding tussen het HBO en het universitaire circuit. In het kader van de kwaliteitsverbetering van het HBO is er de laatste jaren evenwel een toename van de belangstelling voor (toegepast) onderzoek te constateren. Met het stimuleren van de uitwisseling tussen theorie en praktijk wil de MKS een rol spelen als schakel tussen het veld en de wetenschap. Beide terreinen kunnen op voet van gelijkheid met elkaar verkeren en elkaar stimuleren. De MKS oriŽnteert zich primair op de inhoud van het vak maatschappelijk werk. De verbetering van de kwaliteit van het handelen van uitvoerend werkers staat voorop. Van daaruit kan worden teruggekoppeld naar management en beleid.
 
De MKS wil in dat kader stimuleren dat er meer werk wordt gemaakt van de signaleringsfunctie van het maatschappelijk werk en van de afstemming van het maatschappelijk werk op andere maatschappelijke sectoren, zoals de gezondheidszorg, het welzijnswerk, het onderwijs, de sociale zekerheid en justitie. Daarnaast wil de MKS bevorderen dat de rijke geschiedenis van het maatschappelijk werk wordt beheerd en gedocumenteerd.


Doelstellingen

De Marie Kamphuis Stichting heeft in haar statuten de volgende doelstellingen vastgelegd:

 • het bevorderen van (wetenschappelijk) onderzoek op het terrein van het maatschappelijk werk;
 • het vergroten van de professionele kwaliteit van het maatschappelijk werk;
 • het bevorderen van de reflectie over professionele kwaliteit;
 • het organiseren dat maatschappelijk werkers en wetenschappers met elkaar in gesprek komen over bovenstaande onderwerpen.
 
Bestaande en toekomstige activiteiten en faciliteiten

Bestaande en toekomstige activiteiten en faciliteiten van de Marie Kamphuis Stichting zijn:

 • het instandhouden van de bijzondere leerstoel;
 • het initiŽren en ondersteunen van onderzoek op het terrein van het maatschappelijk werk;
 • het organiseren van eigen MKS-congressen en het leveren van een bijdrage aan andere relevante congressen, studiedagen en symposia;
 • het organiseren van een tweejaarlijkse Marie Kamphuis Lezing, die wordt gehouden over een onderwerp op het snijvlak van maatschappelijk werk en maatschappelijke ontwikkelingen;
 • het uitreiken van een tweejaarlijkse Marie Kamphuis Prijs; de prijs is bestemd voor een persoon of een institutie die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de uitwisseling van praktijk en wetenschap op het terrein van het maatschappelijk werk;
 • het opzetten en instandhouden van het Marie Kamphuis Archief;
 • ... en andere activiteiten die voortkomen uit de doelstellingen van de MKS, zoals de viering van het 100-jarig bestaan van de eerste opleiding voor maatschappelijk werk, de opzet van een website Maatschappelijk Werk en de ondersteuning van onderwijsvernieuwing ten behoeve van het maatschappelijk werk.


Trends

De herijking van de verzorgingsstaat en de introductie van marktwerking leiden volgens de MKS tot trends, die voor het maatschappelijk werk in de nabije toekomst van belang zijn. Het gaat in algemene zin om een veranderende verhouding tussen overheid, verzorgingsarrangementen en burgers. Dat heeft gevolgen voor de professionele rol van maatschappelijk werkers. In het spel van vraag en aanbod is de bemiddeling van beroepskrachten niet altijd nodig.
 
Anderzijds wordt er een sterker beroep gedaan op de professionele rol, bijvoorbeeld waar het gaat om een verscherpte individuele toetsing van het recht op collectieve voorzieningen. Dit leidt, behalve tot een toenemende discussie over de legitimeerbaarheid van het gebruik van professionele macht, ook tot een hernieuwde aandacht voor traditionele maatschappelijk werk functies als maatschappelijke (re)integratie, rehabilitatie, reclassering, bevordering van sociale cohesie en sociale activering. Daarmee is de maatschappelijke functie van het maatschappelijk werk opnieuw gedefinieerd in termen van een gewijzigde relatie tussen sociaal beleid en sociaal werk en een hernieuwde aandacht voor de verwevenheid van materiŽle en immateriŽle problematiek.
 
Vanuit het perspectief van deze gesignaleerde trends, is de MKS van mening dat de meest algemene opdracht voor het maatschappelijk werk voor de 21ste eeuw is het zodanig toerusten van mensen, dat een volwaardige deelname aan het maatschappelijk verkeer (weer) mogelijk wordt. Daarmee levert het maatschappelijk werk een bijdrage aan de instandhouding van de verzorgingsstaat. De kern van het maatschappelijk werk ligt in het social casework: sociaal beleid als maatwerk in het individuele geval. Hierbij wordt burgerschap in verband gebracht met actieve deelname aan de maatschappij. Dat geldt zowel voor de cliŽnt als voor de maatschappelijk werker. Het is van belang dat de beroepskracht zijn rol en positie effectueert, met name zijn publieke rol als het gaat om het signaleren van sociale problematiek.


ANBI

Naam van instelling
Marie Kamphuis Stichting (MKS)
 
RSIN
816041635
  
Postadres
Marie Kamphuis Stichting
t.a.v. Doreen Olario, secretariaat
Postbus 19313
3501 DH Utrecht
E-mail
d.olario@movisie.nl
 
 
Bestuur
Voorzitter Rik Bovenberg
Secretaris Lou Jagt
Penningmeester   Harry Hens
Leden Lisbeth Verharen
Joyce Neijenhuis

Anoushka Boet
Jolanda van Omme-van Laarhoven
Arjan Doolaar
 

Organisatie

De Marie Kamphuis Stichting kent geen dienstverbanden, in een aantal gevallen worden vergoedingen verstrekt voor mensen die diensten verlenen.
De Marie Kamphuis Stichting kan haar werk alleen verrichten dankzij donaties en giften van derden. Voor meer inlichtingen en alle andere informatie over de activiteiten van de Marie Kamphuis Stichting kan contact worden opgenomen met penningmeester Harry Hens per e-mail: h.hens@movisie.nl.
 
Activiteiten
Jaarverslag 2017
      
FinanciŽle verantwoording
Financieel jaarverslag 2017


Douwe van Houten 

Op 21 juni 2010 is prof.dr. D. van Houten overleden. Douwe van Houten was vanaf 1997 voorzitter van het bestuur van de Marie Kamphuis Stichting. Het bestuur heeft in hem een man verloren die het maatschappelijk werk een warm hart toedroeg en zich volop inzette om goede condities te scheppen voor de bijzondere leerstoel ĎGrondslagen van het maatschappelijk werkí. Onder zijn voorzitterschap zijn de MKS Prijs en de MKS Lezing tot stand gekomen.
 
De Marie Kamphuis Stichting zal zijn inbreng node missen. Onderstaande column schreef bestuurslid Harry Hens ter nagedachtenis aan hem.

Douwe
      
Douwe van Houten is dood. Douwe was stuwende kracht van en hoogleraar bij de Universiteit voor Humanistiek. En Douwe was tot zijn dood voorzitter van de Marie Kamphuis Stichting. Ik kan niet zeggen dat ik Douwe goed kende, maar ik heb hem daar wel bijna tien jaar meegemaakt als mede-bestuurder. Douwe was iemand die zich ook niet zo goed liet kennen.
Meestal was Douwe als eerste aanwezig bij vergaderingen en vaak was ik de tweede. Ze vonden plaats op mijn werkplek. Douwe zat dan een beetje in elkaar gedoken voor zich uit te staren, overhellend naar een kant. Hij keek je niet aan en mompelde vervolgens waarschijnlijk een groet. Dan ontspon zich iets wat aangeduid kan worden als non-communicatie, waarna de andere bestuursleden binnendruppelden. Als het quorum bereikt was, kuchte Douwe en zei dat het misschien tijd was om te beginnen.
 
Aanvankelijk had ik het beeld van een wereldvreemde professor. Gaandeweg heb ik ingezien dat Douwe een held is, en waarschijnlijk een profeet die in eigen land onvoldoende geŽerd werd. Douwe had opvattingen en durfde tegen de stroom in te gaan. Douwe was leerling van hoogleraar sociologie Thoenis, hij promoveerde op planning in de verzorgingsstaat en legde zich de laatste jaren toe op het verbeteren van de sociale positie van mensen met een handicap of chronische ziekte vanuit het perspectief van gelijkwaardig burgerschap.
 
Als wetenschapper had Douwe de grenzen van de verzorgingstaat ontdekt. Hij koos voor de mensen die uiteindelijk de warmte van de verzorgingsstaat zouden moeten ontberen, die uit de maatschappelijke boot dreigden te vallen.
Na tien jaar had ik al een heel genuanceerd en positief beeld ontwikkeld van de mens Douwe. Tijdens zijn crematie viel alles op zijn plaats. Die gebeurtenis was zonder meer bijzonder. Vanuit zijn ongevoeligheid voor conventies had Douwe gekozen om zijn crematie te laten plaatsvinden tijdens een tropische hittegolf, juist op het moment dat het Nederlandse elftal een WK-kwartfinale speelde. Ondanks deze gebreken was de crematie indrukwekkend. Mijn witte plekken over Douwe werden ingevuld. Bijvoorbeeld rond zijn betrokkenheid bij Dubrovnik, waar hij mede invulling gaf aan een opleiding in- en uitsluiting in hedendaagse Europese samenlevingen. Uit de verhalen bleek zijn passie voor dit project. Illustratief is dan weer de foto op www.inclusionexclusion.eu waarop een veertigtal studenten en docenten enthousiast de camera toelachen en één man aan de zijkant zijn best doet er niet bij te horen. Dat was Douwe.
 
Verder was de muziek tijdens zijn crematie een openbaring. In mijn vooroordelen verwachtte ik zwaar klassiek. Wat bleek: memory lane van de zestiger en zeventiger jaren: Bob Dylan, Randy Newman. En toen Ė dat had ik niet verwacht van Douwe Ė kwam Beautiful people van Melanie: ĎBeautiful people / We share the same back door / And it isnít right / We never met beforeí. Ik had tranen in mijn ogen. Douwe kon voor mij niet meer kapot.
 
Het leven is soms oneerlijk. Een wat sociaal onhandige man, die bewust en terecht een hekel heeft aan allerlei onzinnige omgangsconventies, was ongetwijfeld een enorme lieve man. Sommigen zien dat nu pas 
 
Harry Hens werkt bij MOVISIE Beroepsontwikkeling en is bestuurslid van de Marie Kamphuis Stichting.
 
Bovenstaande column verscheen eerder in Maatwerk, jaargang 11 (2010), nummer 4, p. 9, met vriendelijke toestemming van de uitgever.
 
 

 
 
normaal groter grootst